GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο


H
εταιρεία GTEC ΙΚΕ δραστηριοποιείται, από το έτος 1974, στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση τον κλάδο της βιομηχανίας.

Οι μεταρρυθμίσεις της Νομοθεσίας, που άπτεται βιομηχανικών θεμάτων, και η εναρμόνιση αυτής με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις στη λήψη μέτρων προς συμμόρφωση σε όλο και αυστηρότερα λειτουργικά και περιβαλλοντικά πλαίσια.

Το εταιρεία μας έχοντας ασχοληθεί με το σύνολο σχεδόν των βιομηχανικών δραστηριοτήτων διαθέτει την εμπειρία και ικανότητα να ανταποκριθεί με επιτυχία σε κάθε θέμα αδειοδότησης προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που άρχονται από τον δωρεάν έλεγχο της πληρότητας και ισχύος τυχόν υπαρχόντων αδειών ή στην περίπτωση νέων εγκαταστάσεων από την διερεύνηση των δυνατοτήτων αδειοδότησης σε συνάρτηση με το είδος της δραστηριότητας, την θέση εγκατάστασης και την χρήση του κτιρίου.

Εν συνεχεία και με την σύναψη συνεργασίας, αναλαμβάνουμε να σας προσκομίσουμε όλες τις απαιτούμενες άδειες με την σύνταξη τόσο των απαιτούμενων μελετών όσο και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών όχι μόνο στην αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης εκάστοτε Περιφέρειας) όσο και στις συναρμόδιες Υπηρεσίας (Δ/νση Περιβάλλοντος, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομικό, κλπ).

Στόχος μας αποτελεί πάντοτε η εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης για την συμμόρφωση της επιχείρησης σας με τα νομοθετικά πλαίσια όσο και η ταχύτερη δυνατή αποπεράτωση των εργασιών αδειοδότησης. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και του ρυθμούς της εποχής, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την στενότητα χρόνου σε περιπτώσεις εντάξεων σε επενδυτικά προγράμματα καθώς και πιστοποιήσεις κατά ISO, όπου η έγκαιρη και σίγουρη προσκόμιση της άδειας λειτουργίας αποτελεί μονόδρομο.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΩΜΑΪΔΗΣ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΑ :

ΟΡΟΦΟΣ:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001


Σεπτέμβριος 2020

'Εκδοση της νέας κοινής περιβαλλοντικής κατάταξης και κατάταξης όχλησης με σημαντική αύξηση ορίων σε πλήθος δραστηριοτήτων. Επισημαίνουμε ότι πλέον οι κατηγορίες Α1, Α2 & Β αντιστοιχούν πλέον όσο αναφορά το βαθμό όχλησης σε υψηλή, μέση και χαμηλή. (βλ. Νομοθεσία)


Μάιος 2020


1. Προϋποθέσεις - Κανόνες λειτουργίας Κ.Υ.Ε. με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για την προστασία από COVID-19

2.
Έκδοση του Ν.4685/2020 "Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,..." (βλ Νομοθεσία).
Μεταξύ άλλων επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και αυξάνεται η διάρκεια ισχύος αυτής από 10 σε 15 έτη. Επίσης καταργούνται οι άδειες συλλογής μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων.


Μάρτιος 2020
Οδηγίες και μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό σε εργασιακούς χώρους

Οκτώβριος 2019


Κατάργηση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης εξαίρεσης από την ΡΑΕ για εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και καθορισμός διαδικασίας υπογραφής πρόσθετης σύμφωνίας με ΔΕΔΔΗΕ. (βλ. Αδειοδότηση Η/Ζ)


Ιανουάριος 2019

Έκδοση της νέας ΚΥΑ Α.Π. 136860/1673/Φ15
(ΦΕΚ 6210/Β/31-12-2018) "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων", η οποία κατατάσσει τις εγκαταστάσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων (επαγγελματικά εργαστήρια, βιομηχανίες, κλπ) σε πέντε κατηγορίες από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς (Ο, Α1, Α2, Β, και C) και καθορίζει τόσο τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νεόδμητα σχετικά κτίρια ενώ εισάγονται για πρώτη φορά και μέτρα παθητικής πυροπροστασίας για υφιστάμενα κτίρια. (βλ. Νομοθεσία)

Δεκέμβριος 2018

Έκδοση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 ΥΑ περί καθορισμού νέας διαδικασίας και δικαιολογητικών για την αδειοδότηση εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (βλ. Αδειοδότηση Η/Ζ)


Ιούνιος 2018

Έκδοση του νέου πολυνομοσχεδίου Ν.4549/2018, του οποίου τα άρθρα 70-79 τροποποιούν διατάξεις του Ν.4442/2016 και Ν.3982/2011 γενικεύοντας το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων και εισάγοντας τον θεσμό της έγκρισης λειτουργίας για μονάδες περιβαλλοντικής κατηγορίας Α1 & Α2 ή που εμπίπτουν στην οδηγία SEVEZO III. Επίσης, εισάγεται η διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας για τα έργα και δραστηριότητες "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών", που εμπίπτουν στην Ομάδα 4 της περιβαλλοντικής κατάταξης. (βλ. Νομοθεσία)


Μάιος 2018


Έκδοση του νέου Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α/07-05-2018) "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων" που αντικαθιστά το Π.Δ.71/1988 αναφορικά με τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την ανέγερση νέων κτιρίων στο στάδιο έκδοσης της οικοδομιικής άδειας αυτών. (βλ. Νομοθεσία)

Έκδοση της νέας Π.Δ.6/2018 (ΦΕΚ 1576/Β/08-05-2018)"Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών", που αφορά την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικές αποθήκες χονδρικού εμπορίου και λοιπές δραστηριότητες Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής (ΚΑΔ), των οποίων η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ.71/1988. (βλ. Νομοθεσία)


Φεβρουάριος 2018

Έκδοση της ΚΥΑ οικ.2307 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) τροποποίησης της περιβαλλοντικής κατάταξης δραστηριοτήτων.


Ιανουάριος 201
8

Έκδοση της ΚΥΑ Φ.61/5542/72 (ΦΕΚ 62/Β/18-01-2018) με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης Διανομής (LOGISTICS) (βλ. Αδειοδοτήσεις Κέντρων Αποθήκευσης Διανομής)

Ιούνιος 2017

Έκδοση της νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161/Β/23-06-2017) με την οποία καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (βλ. Νομοθεσία)


Μάιος 2017


Με την ΚΥΑ οικ.16228/18-05-2017 καθορίζεται η νέα διαδικασία αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσω του θεσμού της γνωστοποίησης λειτουργίας. (βλ. Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος).

Με την ΚΥΑ οικ.53346/645/Φ.61/16-05-2017 καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (
LOGISTICS) σε συνέχεια του Ν.4302/2014.

Μάρτιος 2017


Με το Ν.4442/2016 και την ΚΥΑ οικ.32790/392/Φ.15/28-03-2017 τίθεται το νέο πλαίσιο απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών μέσω της θέσπισης της γνωστοποίησης λειτουργίας σε αντικατάσταση της έκδοσης άδειας λειτουργίας (βλ. Αδειοδότηση εργαστηρίων-εργοστασίων).

Ιανουάριος 2017

Η υποβολή της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της κάτωθι ειδικής ιστοσελίδας "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (ΗΜΑ)
: http://wrm.ypeka.gr/
Η ηλεκτρονική εγγραφή στο ΗΜΑ είναι υποχρεωτική έως την 28/02/2017.
Επίσης, έως την 31/05/2017 πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016.

Ιανουάριος 2015

Έκδοση της ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014) "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων"

Με την εν λόγω ΚΥΑ καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας για 103 μεταποιητικές δραστηριότητες χωρίς όμως να καταργείται και η υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων δυνάμει της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012


Δεκέμβριος 201
4

Έκδοση της ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014)
"Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων"

Με την εν λόγω ΚΥΑ καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας για 103 μεταποιητικές δραστηριότητες χωρίς όμως να καταργείται και η υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων δυνάμει της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012.

Δηλαδή τηρείται σχεδόν η ίδια διαδικασία αδειοδότησης, η οποία άρχεται με την έκδοση άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, και ακολουθεί η συλλογή των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, τα οποία ελέγχονται κατά την διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή στον τόπο της επιχείρησης, χωρίς όμως τελικώς να εκδίδεται απόφαση άδειας λειτουργίας αλλά μόνο έκθεση αυτοψίας.Δεκέμβριος 2013

1. Έκδοση της ΚΥΑ ΔΙΑΔΙ/Φ.Α.2.1./34824 (ΦΕΚ 3402/Β/31-12-2013)


"Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)" (βλ. Αδειοδότηση ΚΥΕ λιανικής).

Για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός της υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων του επιχειρηματία και του μηχανικού για την έναρξη λειτουργίας μόνο προς το παρών καταστημάτων λανικής διάθεσης τροφίμων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομικό, Πυροσβεστική, Πολεοδομία) θα διενεργούν εκ των υστέρων δειγματοληπτικούς ελέγχους.

2. Έκδοση της ΚΥΑ ΔΙΑΔΙ/Φ.Α.2.1./31600
(ΦΕΚ 3106/Β/9-12-2013)

"Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου" (βλ. Αδειοδότηση ΚΥΕ).

Μαιος 2013


Τροποποίηση του Ν.3325/2005 και Ν.3982/2011 μέσω της έκδοσης του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)

Αύξηση του ορίου κινητήριας & θερμικής ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού επαγγελματικών εργαστηρίων σε 37 & 70 KW αντίστοιχα (βλ. Νομοθεσία).

Οκτώβριος 2012

Οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ορίζονται από την
νέα υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 υγειονομική διάταξη (βλ. Νομοθεσία). Με την νέα υγειονομική διάταξη καταργείται η απαρχαιωμένη Α1β/8577/83 και εναρμονίζεται πλέον η νομοθεσία με τον κανονισμό (Ε.Κ.) 852/04.

Οι ορισμοί και οι
κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται πλέον ως εξής :

1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς

2. Αποθήκευση & Διανομείς
3. Μεταφορείς
4.Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
5. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
6. Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
8.Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:
9 Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

Η αντιστοίχηση με τους ορισμούς της παλαιάς υγειονομικής διάταξης Αιβ/8577/83 καθορίζονται στο Παράρτημα 2 της νέα Υ.Δ.

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα και ποτά λιανικώς ή και χονδρικώς, όπως είναι τα ψιλικά, παντοπωλεία, μικτά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων, τα οποία ονομάζονται πλέον επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης μπορούν να διαθέτουν όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
χωρίς περιορισμούς όσο αναφορά τα προσφερόμενα είδη.

Καταργούνται πλέον τα ελάχιστα απαιτούμενα τετραγωνικά των προβλεπόμενων διαμερισμάτων και επί των κατόψεων αποτυπώνεται από τον Μηχανικό το διάγραμμα ροής.


Ιούνιος 2012


Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου (Β.Ε.) συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις.

Με τις ανωτέρω Υ.Α. καθιερώνεται η τήρηση Β.Ε. σε όλες πλέον τις εγκαταστάσεις ενώ η χορήγηση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας θα γίνεται πλέον στις περισσότερες των περιπτώσεων
κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

(βλ. Νομοθεσία)


Απρίλιος 2012


Έκδοση της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ1048/Β/04-04-2012) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα".

(βλ. Νομοθεσία)


Μάρτιος 2012

Έκδοση του Ν.4056 (ΦΕΚ52/Α/12-03-2012) "Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις".
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασιών αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
(βλ. Νομοθεσία)Φεβρουάριος 2012


Έκδοση της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158/Β/03-02-2012) "Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία ή τεχνική ανασυγκρότηση".

(βλ. Νομοθεσία)


Ιανουάριος 2012

Έκδοση της ΥΑ 1958 (ΦΕΚ21/Β/13-01-2012) "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)".

(βλ. Νομοθεσία)


Φεβρουάριος 2011

Έκδοση της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220 (ΦΕΚ2496/Β/4-11-2011) "Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου".
(βλ. Αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος)Νοέμβριος 2011

Τροποποιήσεις στην νομοθεσία σχετικά με τις άδειας πωλητών πετρελαίου θέρμανσης (μείωση απαιτούμενου αποθηκευτικού όγκου για υφιστάμενες εγκαταστάσεις από 100 σε 80m3, δυνατότητα πώλησης πετρελαίου κίνησης για σκοπούς θέρμανσης σε νομικά πρόσωπα, κλπ) (βλ. Αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών)Σεπτέμβριος 2011

Έκδοση του Ν.4014 (ΦΕΚ 209/Β/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" (βλ Νομοθεσία).Ιούνιος 2011

Έκδοση του Ν.3982 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" (βλ Νομοθεσία).Φεβρουάριος 2011

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση κτιρίων, λεβητών & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού μέσω του πιστοποιημένου από το ΥΠΕΚΑ, με αριθμό μητρώου 2769, ενεργειακού επιθεωρητή Β' τάξης κου Γεώργιου Ι. Θωμαϊδη
(βλ. υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης)Σεπτέμβριος 2010

Έκδοση της Υ1γ/Γ.Π/93261 (ΦΕΚ 1135/Β/2010) προς συμπλήρωση της Υ1γ/Γ.Π/οικ128529 Υγειονομικής Διάταξης "Στεγασμένοι & υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων" με πρόβλεψη μέσων προσωρινής διατήρησης παρεχόμενων τροφίμων, εγκατάσταση χημικών - βιολογικών αποχωρηττηρίων, κλπΔεκέμβριος 2009


Έκδοση της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131 (ΦΕΚ 2442/Β/2009) περί απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (βλ. Αδειοδοτήσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών)Σεπτέμβριος 2009


Έκδοση της Υ1γ/Γ.Π/οικ128529 (ΦΕΚ 207/Β/2009) περί αδειοδότησης στεγασμένων & υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων (κτήματα, χώροι catering, κλπ)


* Υποχρεωτικό πεδίο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού