GTEC TECHNICAL CONSULTANTS


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι διαδικασίες αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων διέπονται γενικώς από τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Β/22-05-2013) καθώς και από τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) για τις εγκατεστημένες εντός της Περιφέρειας Αττικής (βλ. Νομοθεσία). Την αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης (πρώην τμήματα Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου) της εκάστοτε Περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται ή πρόκειται να ιδρυθεί η επιχείρηση σας. (Πανελλαδικός κατάλογος Δ/νσεων Ανάπτυξης)

Η διάκριση μεταξύ εργαστηρίων και εργοστασίων έγκειται ότι ο εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός των επαγγελματικών εργαστηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 37 KW σε κινητήρια ισχύ και τα 70 KW σε θερμική ισχύ.

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι αποθήκες εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών, αποθήκες υγρών ή αέριων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων, αποθήκες διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους αδειοδοτούνται και αυτές βάσει του Ν.3982/2011.

Επισημαίνουμε ότι λοιπές αποθήκες εμπορευμάτων με ή χωρίς ψύξη ή/και συσκευασία - ανασυσκευασία υλικών, που θεωρούνται Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), αδειοδοτούνται πλέον δυνάμει του Ν.4302/2014 (βλ. αδειοδοτήσεις Logistics)


ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Πριν την αγορά ή ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου ο επενδυτής θα πρέπει να απευθυνθεί
στην εταιρεία μας προκειμένου να γίνει έλεγχος των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στην εν λόγω θέση και να διαπιστώσουμε αν επιτρέπεται η ίδρυση ή μετεγκατάσταση της ενδιαφερόμενης δραστηριότητας στην επιθυμητή περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι κυριότερες χρήσεις γης διακρίνονται σε :

- Περιοχή Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης

- Πολεοδομικό Κέντρο, όπου επιτρέπεται η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης

- Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΟ.ΠΑ-ΒΙ.ΠΑ.-ΒΕ.ΠΕ.-ΕΜ-ΕΟ), όπου επιτρέπεται η ίδρυση τόσο επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης όσο και βιομηχανικών μονάδων.

Ο βαθμός όχλησης μιας μονάδας (χαμηλή, μέση, υψηλή) καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων της ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15 (βλ. Νομοθεσία). Εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής επιτρέπεται η ίδρυση αποκλειστικά και μόνο εργαστηρίων και εργοστασίων χαμηλής όχλησης.


Εν συνεχεία, και αφού διαπιστώσουμε ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται στην ενδιαφερόμενη περιοχή, ειδικευόμαστε στον έλεγχο του κτιρίου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση. Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο ελέγχεται, συναρτήσει της οικοδομικής άδειας, αν ο χώρος εγκατάστασης είναι κυρίας χρήσεως
(με χρήση βιοτεχνική εφόσον πρόκειται να εγκατασταθεί εργοστάσιο και όχι εργαστήριο) και σε αρνητική περίπτωση απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης από την αρμόδια Πολεοδομία κατόπιν έγκρισης σχεδιαγραμμάτων από την Δ/νση Ανάπτυξης. Στην περίπτωση ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ακολουθείται κανονικά η διαδικασία έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας για βιοτεχνικό κτίριο κατόπιν της έκδοσης έγκρισης εγκατάστασης ή θεώρησης σχεδιαγραμμάτων από την Δ/νση Ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων να προηγηθεί ή έκδοση έγκρισης εγκατάστασης έτσι ώστε το κτίριο να χαρακτηριστεί απευθείας βιοτεχνικό και να μην απαιτηθεί εκ των υστέρων η αλλαγή χρήσης αυτού.

Ως έγκριση εγκατάστασης νοείται η έγκριση για την εγκατάσταση της εκάστοτε δραστηριότητας σε συγκεκριμένη θέση, βάσει του προσδιορισμού του είδους της δραστηριότητας και της κατάταξής της σε βαθμό όχλησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά χρήσεις γης και τους λοιπούς χωρικούς περιορισμούς. Λοιποί περιορισμοί που αφορούν στις προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας δεν εξετάζονται κατά το στάδιο της έγκρισης εγκατάστασης.

Η έγκριση εγκατάστασης αφορά ολόκληρο τον βαθμό όχλησης στον οποίο εμπίπτει η εκάστοτε δραστηριότητα. Η έγκριση χορηγείται για συγκεκριμένη τιμή του κριτηρίου όχλησης (πχ. ισχύς εγκατεστημένου μηχανολογικού εξολπισμού, δυναμικότητα παραγωγής, κλπ) που χρησιμοποιείται για την κατάταξη της δραστηριότητας, με δυνατότητα μεταβολών αυτής της τιμής εντός των ορίων του βαθμού όχλησης, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση.

Έγκριση εγκατάστασης απαιτείται:

α) στην ίδρυση συγκεκριμένης δραστηριότητας,
β) στην επέκταση/εκσυγχρονισμό δραστηριότητας που συνίσταται σε αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας,
γ) στις λοιπές περιπτώσεις επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας που οδηγούν σε μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης,
δ) σε κάθε περίπτωση επέκτασης/εκσυγχρονισμού δραστηριότητας μετά τη λήξη χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης.

Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μίας δεκαετίας.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω εγκατάστασης και έναρξη λειτουργίας, που τεκμαίρεται με τη χορήγηση της άδειας ή έγκρισης λειτουργίας ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας ή την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή την ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής, αναλόγως του καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητα (βλ. κατωτέρω), η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς να απαιτείται νέα διοικητική πράξη, ως εξής:


α) έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης,εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εντός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης,


β) έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για εγκατάσταση εκτός περιοχής με καθορισμένες χρήσεις γης.

Τα επαγγελματικά εργαστήρια και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης αλλά υποχρεούνται στην υποβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης.


Μετά την χορήγηση της
έγκρισης ή γνωστοποίησης εγκατάστασης και προκειμένου να προβούμε σε έκδοση άδειας λειτουργίας (μονάδες μέσης όχλησης) ή θεώρηση υπέυθυνης δήλωσης λειτουργίας (μονάδες χαμηλής όχλησης) ή απαλλαγής άδειας λειτουργίας (βλ. 103 δραστηριότητες κατωτέρω) ή γνωστοποίησης λειτουργίας (μονάδες μεταποίησης τροφίμων) απαιτείται κατά περίπτωση η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφαλείας από την Π.Υ. βάσει της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας ή αλλαγής χρήσης, όπου αυτή απαιτείται, η έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και η κατάθεση διάφορων άλλων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι ανά περίπτωση δραστηριότητας.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

(Έκδοση
έγκρισης εγκατάστασης εκσυγχρονισμού - επέκτασης)

Ο εκσυγχρονισμός των μονάδων
εντός της Περιφέρειας Αττικής έγκειται σε διάφορους περιορισμούς δυνάμει του Ν.3325/2005, βάσει της χρήσης γης της περιοχής, του βαθμού όχλησης της μονάδας και της εγκατεστημένης ισχύς.
Πριν την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων ή την επέκταση των πάγιων κτιριακών εγκαταστάσεων
βιομηχανικών μονάδων, απαιτείται κατά περίπτωση η έγκριση από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης, η οποία χορηγείται υπό την μορφή της άδειας μηχανολογικού ή κτιριακού εκσυγχρονισμού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/2012 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.5540/71/Φ15 ΚΥΑ) (βλ. Νομοθεσία)

Α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Α1) Γνωστοποίηση εγκατάστασης


Η γνωστοποίηση εγκατάστασης υποβάλλεται προς την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.
notifybusiness.gov.gr. Μέχρι την τεχνική προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ώστε η γνωστοποίηση εγκατάστασης να δύναται να υποβληθεί στο ηλεκτρονικά, αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης.


Ο ενδιαφερόμενος αφού προβεί στη γνωστοποίηση εγκατάστασης οφείλει να τηρεί στην έδρα της εγκατάστασης ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτιριακά, να διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη διάθεση της Δ/νσης Ανάπτυξης, εφόσον του ζητηθούν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:


α. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, από το οποίο πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης.

β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.

Α2) Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας

Η θεώρηση από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας ενέχει θέσει άδειας λειτουργίας αορίστου χρονικού διάρκειας.

1. Ερωτηματολόγιο, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής

3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εκτός αν προβλέπονται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (δραστηριότητες Κατηγορίας Β') ή ακόμα και απαλλαγή και από αυτές σύμφωνα με την νέα περιβαλλοντική κατάταξη Υ.Α.1958 -ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012 (βλ. Νομοθεσία)

4. Βεβαίωση χρήσης γης, από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες.

5. Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης εγκατάστασης.


Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση)

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται.Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.

β. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας (Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής), όπου απαιτείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.

γ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).

δ. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού (Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού),εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

στ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης,
βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β' 2656).

ι. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

ια. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.


Β) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ
A - ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

Β1) Έγκριση εγκατάστασης


1. Ερωτηματολόγιο, το οποίο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.

2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.

3. Τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, εάν δεν αποτυπώνονται στο τοπογραφικό της ανωτέρω βεβαίωσης χρήσης γης.

Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.

β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.


γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β' 354) (SEVEZO), Φάκελος Κοινοποίησης ή Μελέτη Ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.


δ. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων εφόσον απαιτούνται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου και που ο ενδιαφερόμενος δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ Σε περίπτωση που δεν μνημονεύονται από τον ενδιαφερόμενο ή δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά κατά περίπτωση την έκδοση τους από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ή την έκδοση τους με μέριμνα του ενδιαφερομένου, πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης. Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει.

ε. Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.


Β2) Θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας για μονάδες χαμηλής ή μέσης όχλησης
ή χορήγηση άδειας λειτουργίας για μονάδες μέσης όχλησης

α. Υπεύθυνη Δήλωση μονάδας χαμηλής όχλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση μονάδας μέσης όχλησης του φορέα με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης

β. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει
λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης
ειδικότητας μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

δ. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό (Μηχανολόγο Μηχανικό). Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου καιεφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησης τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού (Πολιτικό Μηχανικό) σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.


Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

α. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β΄/2006), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει και της ΥΑΔ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β΄/1993) αντίστοιχα.

β. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης
-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP) (βλ. Υπηρεσίες επίβλεψης εργοστασίων)

γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, όπου απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β΄), όπως ισχύει.

δ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L35) ή 1069/2009 (L 300).

ε. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο (βλ Αδειοδοτήσεις - Οικοδομικές άδειες).

στ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης,
βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β' 2656).

ζ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

θ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση
(βλ. Αδειοδοτήσεις - Γεωτρήσεων).

ι. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

ια. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του (βλ. Αδειοδοτήσεις Η/Ζ)


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 103 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την έκδοση της ΚΥΑ οικ.12684/92 (ΦΕΚ 3181/Β/27-11-2014) "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων" (βλ Νομοθεσία) καταργείται η υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας για 103 μεταποιητικές δραστηριότητες , ασχέτως της ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς όμως να καταργείται και η υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

Επισημαίνουμε, ότι για τις εν λόγω 103 δραστηριότητες δεν καταργείται και η υποχρέωση έκδοσης έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίησης εγκατάστασης.

Μετά την έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης και αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση και τήρηση στον χώρο της επιχείρησης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
(βλ. ανωτέρω) και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή να διενεργήσει αυτοψία για έλεγχο των δικαιολογητικών και των λοιπών προϋποθέσεων λειτουργίας. Με το πέρας της αυτοψίας και στην περίπτωση διαπίστωσης συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία δεν θα εκδίδεται πλέον απόφαση άδειας λειτουργίας αλλά μόνο σχετική βεβαίωση.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Με το Ν.4442/2016 (βλ. Νομοθεσία) τίθεται το νέο πλαίσιο απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
τροφίμων και ποτών (βλ. υπαγόμενες δραστηριότητες) μέσω της θέσπισης της γνωστοποίησης λειτουργίας σε αντικατάσταση της έκδοσης άδειας λειτουργίας.

Επισημαίνουμε, ότι η διαδικασία έκδοσης έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίησης εγκατάστασης δεν καταργείται.

Η διαδικασία γνωστοποίησης καθορίζεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ οικ.32790/392/Φ15 (βλ. Νομοθεσία) και έχει ως εξής :

Για την έναρξη λειτουργίας υποβάλλεται από τον φορέα γνωστοποίηση στην ιστοτελίδα https://www.notifybusiness.gov.gr.

Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται κατά την υποβολή της γνωστοποίησης πέρα του προβλεπόμενου παραβόλου. Με την ολοκλήρωση της υποβολής ο φορέας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής που συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης.
Μετά την ολοκλκήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορές υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης

2. Έγκριση εγκατάστασης ή αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης εγκατάστασης,

Εφόσον δεν απαιτείται έκδοση έγκρισης εγκατάστασης :
- Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον απαιτούνται.
- Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
- Κάτοψη του χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού με κατάλογο μηχανημάτων με την ένδειξη ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό.

2. Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κάτωθι εφόσον απαιτούνται
:

- Οικοδομική άδεια καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων των κτιριακών υποδομών.
- Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού)
σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας (σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας
εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α’ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
- Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης
ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
- Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από
τον φορέα της δραστηριότητας και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP).
- Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας η
οποία απαιτείται μόνο για την «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07.
- Έγκριση κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς
853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300) εφόσον απαιτείται μόνο για τις δραστηριότητες τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης με ΚΑΔ 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.41, 10.51,10.52, 10.85, 10.91, 10.92.
- Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας μόνο για τις δραστηριότητες με ΚΑΔ 10.41, 10.42, 11.01, 11.04. Σε περίπτωση
ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 (Β’ 578), όπως ισχύει και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.
- Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιομηχανική χρήση.
- Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής στη περίπτωση που η μονάδα διαθέτει ατμολέβητες ή/και ατμογεννήτριες.
- Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), όπως ισχύει, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.
- Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο ή έξοδο σε εθνική οδό.
- Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του.
- Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων ή κανονισμών (π.χ. ύπαρξη γερανογέφυρας, κατασκευή λιμενικού έργου,εμφιαλωτήρια πεπιεσμένων αερίων, μονάδα SEVEZO), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατάξεις και να τηρούνται στον φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές.


Εφόσον απαιτείται η έκδοση έγκρισης εγκατάστασης για τη δραστηριότητα, οι προβλεπόμενες ΠΠΔ προσδιορίζονται στην έγκριση εγκατάστασης. Εφόσον δεν απαιτείται η έγκριση εγκατάστασης αλλά μόνο γνωστοποίηση εγκατάστασης, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται με αυτοτελές έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενδιαφερομένου και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.


Επισημαίνεται, ότι πλέον καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας από την αρμόδια Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, η οποία θα ασκεί εκ των υστέρων τα ελεγκτικά της καθήκοντα.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Πλάνο του δικτυακού τόπου

Αναζήτηση

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού